TIN TỨC VÀ BẢNG GIÁ

Giá vận chuyển container biển từ Trung Quốc đến Sankt-Peterburg

Cảng xuất phát Cảng đến 20GP 40HQ ETD LỘ TRÌNH THỜI GIAN TRỐNG GHI CHÚ
TIANJIN ST.PETERSBURG (FCT) 4300$ 5800$ 16 tháng 3 TRỰC TIẾP 14 NGÀY FILO
QINGDAO ST.PETERSBURG (FCT) 4300$ 5800$ 19 tháng 3 TRỰC TIẾP 14 NGÀY FILO
THƯƠNG HẢI ST.PETERSBURG (FCT) 4300$ 5800$ 21 tháng 3/30 tháng 3 TRỰC TIẾP 14 NGÀY FILO
NANSHA ST.PETERSBURG (FCT) 4300$ 5800$ 25 tháng 3/3 tháng 4 TRỰC TIẾP 14 NGÀY FILO
XIAMEN ST.PETERSBURG (FCT) 4700$ 6400$ / QUA THƯƠNG HẢI 14 NGÀY FILO
ĐÀ LIÊN ST.PETERSBURG (FCT) 4700$ 6400$ / QUA QINGDAO 14 NGÀY FILO
NINGBO ST.PETERSBURG (FCT) 4700$ 6400$ / QUA THƯƠNG HẢI 14 NGÀY FILO
QINGDAO ST.PETERSBURG (PLP) 3800$ 5300$ 27 tháng 3 QUA CẢNG Belde 14 NGÀY DTHC $400/$400
THƯƠNG HẢI ST.PETERSBURG (PLP) 3800$ 5300$ 29 tháng 3 QUA CẢNG Belde 14 NGÀY DTHC $400/$400
NANSHA ST.PETERSBURG (PLP) 3800$ 5300$ 20 tháng 4 QUA CẢNG Belde 14 NGÀY DTHC $400/$400
SHEKOU ST.PETERSBURG (PLP) 3800$ 5300$ / QUA NANSHA 14 NGÀY DTHC $400/$400
SIAMEN ST.PETERSBURG (PLP) 3800$ 5300$ / QUA NANSHA 14 NGÀY DTHC $400/$400
Đề nghị có hiệu lực đến ngày 03 tháng 04 năm 2024.
Made on
Tilda